photo by
Olga Tuponogova-Volkova
for OK magazine

Tilda Publishing